Giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm “Bài ca sư phạm” của A.X.Makarenko
The value of theory and practice in A.X. Makarenko’s “Pedagogical song”
Lê Thị Thu Hà
Tóm tắt
Anton Xemionovich Makarenko là nhà lý luận và thực tiễn xuất sắc của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ông đã vận dụng sáng tạo lý luận Macxit vào thực tế để rút ra những kinh nghiệm làm phong phú cho lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa nói riêng và giáo dục nhân loại nói chung. "Bài ca sư phạm" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của A.X.Makarenko. Tác phẩm chứa đựng ý nghĩa giáo dục to lớn, đồng thời là một bài ca hiện thực, trữ tình, ca ngợi sức mạnh tốt đẹp của tập thể, mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích của toàn xã hội.
Từ khóa: Bài ca sư phạm; A.X.Makarenko; lý luận giáo dục; quan điểm giáo dục; thực tiễn giáo dục
ABSTRACT
Anton Xemionovich Makarenko là nhà lý luận và thực tiễn xuất sắc của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ông đã vận dụng sáng tạo lý luận Macxit vào thực tế để rút ra những kinh nghiệm làm phong phú cho lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa nói riêng và giáo dục nhân loại nói chung. "Bài ca sư phạm" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của A.X.Makarenko. Tác phẩm chứa đựng ý nghĩa giáo dục to lớn, đồng thời là một bài ca hiện thực, trữ tình, ca ngợi sức mạnh tốt đẹp của tập thể, mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích của toàn xã hội.
Keyword: Pedagogical song; A.X.Makarenko; educational theory; educational points; educational practices

Bài viết khác