Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng cây Nghệ vàng Curcuma longa L
Studying the effect of NPK fertilizer on growth, development and productivity, quality of yellow turmeric Curcuma longa L
Phạm Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hoài Anh
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân NPK đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của củ nghệ tại Tuyên Quang. Thí nghiệm thực hiện đối với cây nghệ vàng Curcuma longa L, các công thức thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu năm 2018 cho thấy: việc bón phân NPK 5.10.3 có tác động đến quá trình sinh trưởng phát triển, năng suất cũng như hàm lượng Curcumin trong củ nghệ vàng.
Từ khóa: Phân bón NPK, nghệ vàng, Curcuma longa L, sinh trưởng, phát triển, năng suất.
ABSTRACT
The study assessed the impacts of using NPK fertilizer on the growth, development, yield, and quality of turmeric in Tuyen Quang. The experiment was conducted with Curcuma longa L yellow turmeric, the experimental formulas were arranged in randomized blocks complete with 3 replicates. Research results in 2018 showed that: NPK fertilizer 5.10.3 has an impact on the growth and development, yield as well as Curcumin content in turmeric.
Keyword: NPK fertilizer, yellow turmeric, Curcuma longa L, growth, development, productivit