Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đập cầu cho nữ sinh viên học môn tự chọn cầu lông Trường Đại học Tân Trào
Researching about selection of some exercises for improving technical smash efficiency to demand for student female bridge of Tan Trao University
Nguyễn Văn Thành
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 9 bài tập nâng cao hiệu quả kĩ thuật đập cầu cho nữ sinh viên học môn tự chọn cầu lông trường Đại học Tân Trào. Ứng dụng các bài tập vào tập luyện đều có hiệu quả hơn so với trước đây.
Từ khóa: Đập cầu, nữ sinh viên, cầu lông, Đại học Tân Trào
ABSTRACT
The research results have selected 9 exercises to improve bridge efficiency techniques for female badminton students at Tan Trao University. Application of exercises to practice is more effective than before.
Keyword: Exercise, smash, female students, badminton, Tan Trao University.