Thực trạng nhận thức về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào
Current status of awareness about developing capacity for organizing creative experienced activities for students of primary education in Tan Trao University
Hà Mỹ Hạnh
Tóm tắt
Nghiên cứu thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo không chỉ có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay mà còn giúp thu thập thông tin, số liệu thực tế, phân tích và đánh giá thực trạng nhận thức từ đó chỉ ra nguyên nhân nhận thức của giảng viên và sinh viên về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Bài viết đi sâu phân tích thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về ý nghĩa của việc phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào.
Từ khóa: Thực trạng nhận thức, phát triển năng lực, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, năng lực tổ chức
ABSTRACT
Researching the awareness of teachers and students about the meaning of developing organizational capacity for creative experience not only has an urgent meaning in the current period but also helps to collect information and numbers. Actual data, analysis and assessment of cognitive status from which point out the cognitive causes of teachers and students about developing capacity to organize creative experience activities. The article deeply analyzes the real situation of teachers and students about the meaning of developing the capacity to organize creative experiences for students of primary education at Tan Trao University.
Keyword: Current situation, awareness, capacity development, creative experience activities, organizational capacity