Ảnh hưởng của một số đèn Led do Rạng Đông sản xuất đến sự sinh trưởng và phát triển của chồi giống Bạch đàn PNCT3 và giống Keo lai BV10 trong điều kiện in Vitro
Influence of some LEDs produced by Rang Dong on the growth and development of shoots of Eucalyptus PNCT3 and Acacia hybrid variety BV10 in Vitro conditions
Phạm Thị Hạnh, Phạm Thị Mai Trang, Nguyễn Văn Giáp/ID: DHTT.12.2019.261
Tóm tắt
Ánh sáng, một trong những yếu tố quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của thực vật, nó tham gia vào nhiều quá trình sinh lý của thực vật, trong đó, có quá trình quang hợp; quá trình quang phát sinh hình thái, tính hướng sáng. Trong nghiên cứu tác động của ánh sáng đến sự sinh trưởng và phát triển của chồi Bạch đàn PNCT3 và Keo lai BV10, sử dụng các loại đèn chiếu sáng khác nhau do Rạng Đông sản xuất như: đèn Led ánh sáng trắng 16w, đèn Led ánh sáng trắng 10w, đèn Led ánh sáng vàng 16w, đèn Led ánh sáng vàng 10w và công thức đối chứng sử dụng đèn huỳnh quang 36w. Kết quả, sau 4 tuần nuôi cấy, công thức sử dụng loại đèn Led ánh sáng trắng 16w chồi giống Keo lai BV10 có khả năng sinh trưởng, phát triển đạt cao nhất; Cả 4 loại đèn Led do Rạng Đông sản xuất sử dụng trong nghiên cứu này đều không phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của chồi giống Bạch đàn PNCT3
Từ khóa: Đèn Led, Bạch đàn PNCT3, Keo lai BV10, In vitro
ABSTRACT
Light, one of the key factors for plant growth and development, is involved in many physiological processes of plants, including photosynthesis; Optical process generates morphology, light direction. In studying the impact of light on the growth and development of Eucalyptus shoots PNCT3 and Acacia hybrid BV10 used different types of lights produced by Rang Dong such as: 16w white light LEDs, Led lights 10w white light, 16w yellow light Led, 10w yellow light Led and reference formula using 36w fluorescent lamp. As a result, after 4 weeks of culture, the formula of using 16w white light Led light of hybrid Acacia BV10 has the highest growth and development capacity; All 4 types of LEDs produced by Rang Dong used in this study were not suitable for the growth and development of PNCT3 Eucalyptus shoots.
Keyword: Led, Eucalyptus PNCT3, Hybrid acacia BV10, In vitro.

Bài viết khác