Một số yếu tố liên quan đến lý thuyết tiếp biến văn hóa qua nghiên cứu giao lưu văn hóa của người Bố Y
Some factors related to the theory of cultural Acculturation though the study of cultural exchange of the Bo Y ethnic
Trần Quốc Việt; ID: DHTT.12.2019.249
Tóm tắt
Tiếp biến văn hóa là lý thuyết về sự biến đổi văn hóa khi có giao lưu văn hóa. Theo lý thuyết này, để có biến đổi văn hóa thì hai nền văn hóa khác nhau phải có sự tiếp xúc trực tiếp và liên tục. Tuy nhiên, muốn biết những biến đổi văn hóa đó sẽ có mức độ và xu hướng ra sao, cần nghiên cứu các yếu tố cụ thể tác động, chi phối quá trình biến đổi văn hóa trong giao lưu. Qua nghiên cứu trường hợp giao lưu văn hóa giữa người Bố Y với các tộc người khác, chúng tôi sẽ chỉ ra một số yếu tố nổi bật nhất trong đó.
Từ khóa: Bố Y, giao lưu, tiếp biến, văn hóa
ABSTRACT
Acculturation is theory of culture change. According to this theory, In order to have cultural change, two different cultures must have direct and continuous contact. However, it is needed to study about factors, that control culture changing to know how the deep and the way of that exchange. These factors are recognized by us when studying about the exchange culture between the Bo Y ethnic group and others. We will show some most clear of that factors
Keyword: Bo Y, exchange, acculturation, culture

Bài viết khác