Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn giá thể hữu cơ làm bầu ươm cây giống keo lai BV10, BV33 sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô
Study on mixing organic media to make nursery of hybrid Acacia seedlings BV10, BV33 produced by tissue culture method
Phạm Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giáp/ID: DHTT.12.2019.256
Tóm tắt
Trong các thành phần của bầu ươm, giá thể và phân bón có vai trò cực kỳ quan trọng. Các loại giá thể như: Cát vàng, xơ dừa, mùn cưa... đã qua xử lý, khi trộn đều với đất nhỏ sẽ làm tăng thêm độ tơi xốp, giúp đất không bị nén lại sau khi tưới nước hoặc để lâu ngày. Một số loại giá thể như xơ dừa, mùn cưa…có khả năng giữ nước rất hiệu quả, giúp cây con trồng trong bầu ươm có sức sống càng cao. Trong nghiên cứu này sử dụng các loại vật liệu như: đất đỏ, phân chuồng hoai mục, mùn cưa, xơ dừa, vôi bột, nước men vi sinh để phối trộn làm giá thể ươm giống keo lai BV10, BV33 sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ phối trộn chất hữu cơ khác nhau làm tăng chiều cao cây và có ý nghĩa trên loại đất nghiên cứu, cụ thể: Chiều cao cây đạt cao nhất ở công thức 5 (18,86 cm) vào giai đoạn 60 ngày sau khi trồng và 31,20 cm vào giai đoạn 90 ngày sau khi trồng. Đường kính cổ rễ: đạt cao nhất ở công thức 5 (1,42 cm) vào giai đoạn 60 ngày sau khi trồng và 2,88 cm vào giai đoạn 90 ngày sau khi trồng. Số lượng rễ và chiều dài rễ: đạt cao nhất ở công thức 4 và 5 (4 rễ) và 1,37 cm vào giai đoạn 90 ngày sau khi trồng. Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn của cây giống tương đối cao trên 80% ở các công thức có phối trộn hữu cơ. Đạt cao nhất ở công thức 5 (90,5%) và công thức thấp nhất ở công thức 2 (80,5%).
Từ khóa: Giá thể, Phối trộn, Keo lai BV10, Keo lai BV33
ABSTRACT
In the composition of the nursery, media and fertilizer play an extremely important role. Types of media such as: Yellow sand, coir, sawdust ... treated, when mixed with small soil will increase the porosity, helping the soil not be compressed after watering or for a long time. . Some types of media such as coconut fiber, sawdust ... have the ability to retain water very effectively, helping the seedlings grown in the nursery to be more alive. In this study, materials such as red soil, decomposed animal manure, sawdust, coconut fiber, lime powder, probiotics are used to make nursery medium of hybrid Acacia variety BV10 and BV33. tissue culture method, the research results show that: The ratio of mixing different organic matters increases the plant height and makes sense on the type of soil studied, specifically: Plant height is highest in formula 5 ( 18.86 cm) at 60 days after planting and 31.20 cm at 90 days after planting. Diameter of root collar: reaches the highest in formula 5 (1.42 cm) at 60 days after planting and 2.88 cm at 90 days after planting. Number of roots and root length: highest at formulas 4 and 5 (4 roots) and 1.37 cm at 90 days after planting. The percentage of seedlings that reach seedling standards of seedlings is relatively high at over 80% in the organic blended formulas. Highest in formula 5 (90.5%) and lowest formula in formula 2 (80.5%).
Keyword: Media, Mixing, Acacia hybrid BV10, Acacia hybrid BV33

Bài viết khác