Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học ở các trường đại học
Solutions for innovating teaching methods towards developing capacity of learners at universities
Trần Minh Hằng
Tóm tắt
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực là nhằm mục đích hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, từ đó nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Bài viết đề cập tới các nội dung: khái niệm năng lực, dạy học theo hướng phát triển năng lực, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực ở các trường đại học
Từ khóa: Đổi mới phương pháp dạy học; phát triển năng lực; phương pháp dạy học hiện đại
ABSTRACT
Innovation of teaching methods towards development of capacity is to aim of forming capacity of action, raise the sense of initiative and creativity of learners, thereby improving quality of teaching in schools. The article mentions the contents, such as definition of capacity, teaching towards development of capacity, innovation of teaching methods towards development of capacity and solutions for revonation of teaching methods towards development of capacity at the universities.
Keyword: Revonation of teaching methods; capacity development; modern teaching methods

Bài viết khác