Hoàn thiện quy trình kiểm tra, đánh giá theo hướng tập trung vào năng lực trong các cơ sở đào tạo giáo viên
Complete the procees for checking and assessing in the direction of focusing on competence in teacher training establishments
Nguyễn Khải Hoàn
Tóm tắt
Có rất nhiều các bài viết, công trình nghiên cứu về đánh giá theo năng lực được áp dụng trong các cơ sở đào tạo giáo viên. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn trong đánh giá người học theo năng lực bởi có những khác biệt trong chương trình, học liệu, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Những khó khăn này đều có nguồn gốc cơ bản từ nhận thức lí luận. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi phân tích, đưa ra 4 nguyên tắc đánh giá người học và khung thiết kế quy trình đánh giá người học theo hướng tập trung vào năng lực.
Từ khóa: Năng lực; đánh giá; tập trung vào năng lực; đào tạo giáo viên
ABSTRACT
There are many articles and researches which have been focusing on competence-based evaluation applied in teacher training establishments. However, in reality, there are still many difficulties in assessing learners because there are differences in curriculum, learning materials, teaching methods, checking and assessing ways. These difficulties are derived primarily from theoretical knowledge. In the framework of this article, we analyze and propose 4 principles for assessing learners and a designing framework for assessing process of learners in the direction of focusing on competence.
Keyword: competence; assessment; focus on competence; training teachers

Bài viết khác