Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập bóng cho nam sinh viên học môn tự chọn bóng chuyền Trường Đại học Tân Trào
Selecting exercises for developing the power of speed to improve the efficiency techniques for male students in volleyball elective at Tan Trao University
Lục Hưng Quốc
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 06 bài tập sức mạnh tốc độ để nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập bóng. Ứng dụng các bài tập cho nam sinh viên học môn tự chọn bóng chuyền trường Đại học Tân Trào đều có hiệu quả cao so với trước đây.
Từ khóa: Bài tập; sức mạnh tốc độ; kỹ thuật đập bóng; bóng chuyền; Đại học Tân Trào
ABSTRACT
The results of the study have selected 06 speed-strength exercises to improve the efficiency of the volleyball smashing technique. Application of exercises for male students studying volleyball elective at Tan Trao University is highly effective than before.
Keyword: Exercise; speed power; technique of smashing; volleyball, Tan Trao University.

Bài viết khác