Nghiên cứu ảnh hưởng của con người đến tính đa dạng thực vật tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
Studying about human influence of plant diversity at Tan Trao historical relic, Tuyen Quang province
Đỗ Công Ba
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đã cho thấy những hoạt động khai thác quá mức nguồn tài nguyên rừng ở đây đã làm suy giảm mạnh tính đa dạng của các nhóm loài thực vật rừng. Nhóm cây làm thuốc có 470 loài, trong đó 10 loài bị khai thác với tần suất lớn gồm Ba kích, Củ dòm, Hà thủ ô đỏ, Lá khôi, Tắc kè đá…; nhóm cây ăn được có 142 loài cũng thường xuyên bị thu hái, tận diệt như Rau sắng, Rau dớn, các loại quả Trám đen, Trám trắng, các loại măng như Vầu, Nứa, Giang; nhóm cây làm cảnh có 99 loài gồm Lộc vừng, Đa, Sanh, Trúc vuông…; nhóm cây cho tinh dầu có 69 loài, chiếm 9,5% tổng số loài thực vật đã điều tra được ở khu vực nghiên cứu. Một số loài thường gặp như: Hoa Giẻ Thơm (Desmos chinensis), Ké đầu ngựa (Xanthiuminae quilaterum), Màng tang (Litsea cubeba), Bồ hòn (Sapindus saponaria)..... Do việc khai thác quá mức trong thời gian dài trước đây của con người đến thành phần loài, cấu trúc phân tầng của rừng tự nhiên mà hiện nay ở Khu di tích có nhiều kiểu thảm thực vật khác nhau. Các kiểu thảm thực vật này có sự khác nhau rõ rệt giữa rừng tự nhiên được bảo vệ và rừng tái sinh bị khai thác kiệt.
Từ khóa: Khu di tích; khai thác; đa dạng; Tân Trào; tỉnh Tuyên Quang
ABSTRACT
Studying results at Tan Trao historical relic, Tuyen Quang province showed that excessive exploitation of forest resources here reduced strongly the diversity for plant species in forest. Group of medicinal plants has 470 species, in which 10 species are exploited with a high frequency including Morinda officinalis, Stephania dielsiana, Multiflora Fallopia, Ardisia silvestris, Drynaria fortunei.…; The group of edible plants has 142 species that are also regularly collected and eradicated such as Melientha suavis, Diplazium esculentum, Canarium tramdenum, Canarium album, bamboo shoots such as Bambusa nutans, Neohouzeaua, Ampelocalamus; The group of ornamental plants have 99 species including Barringtonia acutangula, Banyan, Ficus benjamina and Chimonobambusa quadrangularis…; The group of plants extracted for oil which has 69 species, accounting for 9,5% of total number of species surveyed in the studying area. Some common species are Desmos pedunculosus, Xanthiuminae quilaterum, Litsea cubeba, Sapindus saponaria, etc. Due to long-term impact caused by human on species, the stratified structure of natural forest, there are many different types of vegetation in the relic which differ significantly between protected natural forests and exhaustedly-exploited regenerated forests.
Keyword: Relics; exploitation; Diversity; Tan Trao; Tuyen Quang province

Bài viết khác