Những vấn đề cơ bản cho du lịch Lâm Bình phát triển
Basic issues to develop Lam Binh tourism
Dương Văn Sáu
Tóm tắt
Lâm Bình - huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng cao của tỉnh Tuyên Quang với rất nhiều tài nguyên phong phú để có thể khai thác để phát triển du lịch. Cho đến nay, du lịch Lâm Bình chưa phát triển. Đó là một thách thức, đồng thời là một cơ hội lớn cho kinh tế du lịch của huyện phát triển. Ở cửa ngõ của sự phát triển, Du lịch Lâm Bình cần có những bước đi chính xác, chắc chắn, có tầm chiến lược lâu dài, có cơ chế chính sách thích ứng để thu hút đầu tư, tạo ra những thay đổi căn bản trên các lĩnh vực lớn: Giao thông vận chuyển thủy bộ - Cơ sở lưu trú du lịch - Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng - Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Liên kết phát triển đồng bộ… Đó là những yếu tố quyết định sự phát triển của Du lịch lâm Bình trước mắt cũng như lâu dài
Từ khóa: Du lịch Lâm Bình; phát triển du lịch Lâm Bình
ABSTRACT
Lam Binh - a mountainous, deep-lying, remoting and highland district of Tuyen Quang province with many rich resources to exploit for tourism development. So far, Lam Binh Tourism has not developed. It is a challenge and a great opportunity for the district's tourism economy to develop. At the developing gateway, Lam Binh tourism needs to take precise, firm, long-term strategic steps and adaptive policy mechanisms to attract investment and create fundamental changes. In major areas: Waterway transport - Tourism accommodation facilities - Building typical tourism products - Training to improve the quality of human resources - Synchronous development links ... These are weak determinants of the development for Lam Binh Tourism in the immediate future as well as long term
Keyword: Lam Binh tourism; Lam Binh tourism developmet

Bài viết khác