Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Factors affecting tourist attraction in Lam Binh district, Tuyen Quang province
Nguyễn Xuân Thiên, Nguyễn Khải Hoàn
Tóm tắt
Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang được biết đến như một huyện có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Trong những năm qua du lịch tỉnh Tuyên Quang nói chung và huyện Lâm Bình nói riêng đã có bước phát triển khá song thực sự chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có; Để góp phần đưa du lịch huyện Lâm Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: cần phải phân tích và nhận biết rõ các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch đến với huyện Lâm Bình; từ đó để có chính sách phù hợp, kịp thời nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế vốn có. Bài báo sẽ đề cập và phân tích làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình và đưa ra những gợi ý về mặt chính sách. Hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển bền vững ngành du lịch huyện Lâm Bình trong những năm tới
Từ khóa: Yếu tố, ảnh hưởng, thu hút, khách du lịch, Lâm Bình, Tuyên Quang
ABSTRACT
Lam Binh district, Tuyen Quang province is known as a district with great potential for tourism development. In recent years, tourism in Tuyen Quang province in general and Lam Binh district in particular has had good development, but not really commensurated with the inherent potential and advantages; In order to contribute to bringing Lam Binh tourism into a key economic sector: it is necessary to analyze and identify clearly the factors affecting tourist attraction to Lam Binh district to have appropriate and timely policies in order to effectively exploit the inherent potentials and advantages. The article will discuss and analyze clearly the factors affecting tourism attraction of Lam Binh district and make policy suggestions. Hoping to contribute to the promotion and sustainable development of Lam Binh tourism industry in the coming years
Keyword: Factors; influence; attraction; tourist; Lam Binh; Tuyen Quang

Bài viết khác