THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

  1. Tạp chí khoa học Đại học Tân Trào nhận đăng các công trình nghiên cứu mới, tổng quan hoặc chuyên sâu, có giá trị khoa học và thực tiễn, thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn… của các cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu , các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong và ngoài trường. Bài nhận đăng chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào khác.
  2. Bài báo khoa học cần được viết theo trình tự sau: Tóm tắt ( bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, nêu ý tưởng và nội dung tóm tắt của bài báo); Từ khóa (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) tối thiểu 5 từ; mở đầu (tổng quan tình hình nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề); nội dung (phương pháp, phương tiện, nội dung nghiên cứu đã thực hiện); kết quả nghiên cứu (kết luận) và tài liệu tham khảo.
  3. Phần tóm tắt không quá 200 từ, bài báo toàn văn không dài quá 10 trang đánh máy. Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường viết theo quy định quốc tế; các công thức, hình vẽ cần được viết theo các ký hiệu thông dụng; các trích dẫn, chú thích, chú giải cần ngắn gọn, chính xác; các tên nước ngoài được ghi bằng ký tự Latinh.
  4. Bài báo được đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, phông (font) chữ Times New Roman (unicode), cỡ chữ (size) 12 thống nhất cho toàn bài, chú thích (footnote) cỡ chữ 10, lề trái cách 3cm, lề phải cách 2cm, cách trên, cách dưới 2cm, before 3pt, after 3pt, multiple 1.25. Cuối bài viết ghi rõ thông tin về tác giả gồm : Họ tên,chức danh khoa học, chức vụ, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ của tác giả (số điện thoại, email) để  Ban Biên tập tiện liên hệ.
  5. Phần tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự a, b, c ( tên đối với tiếng Việt, Họ với tiếng nước ngoài) không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang….
  6. Tạp chí không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng
  7. Địa chỉ liên hệ :                           Tạp chí khoa học Đại học Tân Trào

Km6 Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Tel: (027) 3892 869

Fax: (027) 3890 103

Email: tapchikhoahoc.dhtt@gmail.com

                                                                                                                                   

                                                                                                                                       BAN BIÊN TẬP