TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

TẠP CHÍ KHOA HỌC

Số: 29/TM-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tuyên Quang, ngày 16 tháng  01 năm 2018

 

THƯ MỜI

Viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào      

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

         Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 10/GP-BTTTT ngày 19/01/2015 và được Cục Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354-1431. Là diễn đàn khoa học công bố các kết quả nghiên cứu của cá nhân, nhóm, tổ chức ở trong và ngoài nước chưa được công bố trên các ấn phẩm khác. Tạp chí xuất bản 04 số/năm. Thuộc các lĩnh vực:

1. Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ;  

2. Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn;

3. Khoa học Nông nghiệp;

4. Khoa học Y, Dược …

          Tạp chí hướng đến đối tượng độc giả là các nhà khoa học, các nhà quản lý, sinh viên đại học, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh, với mục đích trao đổi, phổ biến tri thức khoa học đa ngành, đa lĩnh vực. Các bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào sẽ được tính điểm công trình nghiên cứu, trong đó các chuyên ngành Ngữ Văn, Giáo dục, Vật Lý, được Hội đồng chức danh học hàm Giáo sư Phó giáo sư công nhận 0,5 điểm.

        Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Viện nghiên cứu tham gia viết và gửi bài cho Tạp chí.

         Bài viết gửi về Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào được lựa chọn và phản biện nghiêm túc trước khi đăng. Hội đồng biên tập Tạp chí gồm các nhà khoa học có uy tín và chuyên môn sâu trong và ngoài nước.

    Bài viết gửi dưới dạng file word được trình bày đúng thể thức theo quy định chi tiết tại địa chỉ: http://tckh.daihoctantrao.edu.vn/the-le-gui-bai.html.

         Tác giả có thể gửi trực tuyến cho tạp chí theo địa chỉ website: http://tckh.daihoctantrao.edu.vn/gui-bai-truc-tuyen.html  hoặc gửi bài cho tạp chí cùng thông tin của tác giả đến địa chỉ email: ​tapchikhoahoc.dhtt@gmail.com.

        Địa chỉ liên hệ:

        Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào

        Km số 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

        Điện thoại: (0207).3892.269

        Website: http://tckh.daihoctantrao.edu.vn

        Email: tapchikhoahoc.dhtt@gmail.com

       Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                   

- Như trên;

- Lãnh đạo trường;

- Tổng biên tập, Phó tổng biên tập;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Lưu VT, QLKH.

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                              TỔNG BIÊN TẬP

 

                                       (Đã kí)

                          TS. Trần Thị Lệ Thanh