UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:  2251 /ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tuyên Quang, ngày  24   tháng  11 năm 2015

 

THƯ MỜI

Về việc Viết bài đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào

Kính gửi:   -  Các đơn vị trong trường;

- Cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các độc giả quan tâm.

          Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào được Bộ thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in số 10GP-BTTTT ngày 19/01/2015. Tạp chí được xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số nhằm công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu, các bài viết khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị về khoa học và thực tiễn chưa công bố trên các ấn phẩm khác.

          Ban biên tập Tạp chí trân trọng kính mời tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các nhà doanh nghiệp cùng những ai quan tâm tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào.

Cách thức gửi bài:

  • Bài viết được gửi dưới dạng 01 file word được trình bày đúng thể thức (theo quy định chi tiết tại địa chỉ: http://daihoctantrao.edu.vn/the-le-gui-bai.html) và gửi bài cho tạp chí khoa học cùng thông tin về tác giả đến địa chỉ email: ​tapchikhoahoc.dhtt@gmail.com
  • Bài gửi đăng sẽ được Ban biên tập Tạp chí chuyển đến các chuyên gia có uy tín đánh giá và phản biện nghiêm túc.
  • Tác giả có bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại Học Tân Trào sẽ được tặng một cuốn Tạp chí và hưởng nhuận bút theo quy định của Nhà trường.
  • Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại Học Tân Trào rất mong nhận được sự cộng tác tích cực của các cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường.

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào

Km số 6, xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0273.892 869

Email: tapchikhoahoc.dhtt@gmail.com

 

 

  Nơi nhận :

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị trực thuộc (Th/h);

- Lưu: VT, TTTTTV.

                               

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Trần Thị Lệ Thanh