[1]
Q. Nguyễn Thị, L. Nguyễn Thị Hoàng, H. Nguyễn Thị, and O. Bùi Văn, “EFFECT OF PROCESSING CONDITION ON EXTRACTION PROCESS OF MANGO SEED KERNEL OIL”, SJ TTU, vol. 8, no. 2, Jul. 2022.