APPLICATION OF BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) IN THE CONSTRUCTION AND USING IN WATER SUPPLY SYSTEM

Authors

  • Nguyen Minh Ngoc Hanoi Architectural University
  • Bui Hai Phong Hanoi Architectural University, Hanoi, Vietnam
  • Vu Mai Hanoi Architectural University, Hanoi, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2023/956

Keywords:

Building Information Modeling Revit Water supply

Abstract

Building Information Modeling (BIM) applied in the construction industry, especially the water supply and drainage field, plays an important role in economic development and project management. At present times, the legal documents have been initially completed for the application of BIM technology. The implementation processes to apply BIM (Revit/MEP) for the water supply system have been completed, and the data system of the water field for BIM is very plentiful. Besides the advantages of using BIM technology, there are also difficulties when implementing BIM technology comprehensively, so the application of BIM from the training process in universities plays an important role in BIM development in Vietnam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[2] Nguyễn Minh Ngọc (2018). Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng BIM trong ngành xây dựng Việt Nam. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam. Số tháng 10, trang 115 – 118.

[3] Nguyễn Minh Ngọc (2019).Giải pháp BIM trong thiết kế, thi công và quản lý công trình cấp thoát nước trong nhà. Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng, số 35 tháng 09 năm 2019, trang 58-63.

[4] Nguyễn Minh Ngọc (2018). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu áp dụng mô hình thông tin công trình trong (BIM) thiết kế hệ thống cấp nước trong nhà”. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

[5] Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030".

[6] Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học

[7] Quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

[8] Quyết định số 749/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

[9] Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 Về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

[10] Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

[11] Quyết định số 749/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

[12] Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 Về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

[13] Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

Downloads

Published

2023-06-27

How to Cite

Nguyễn, N., Bùi, P., & Vũ, M. (2023). APPLICATION OF BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) IN THE CONSTRUCTION AND USING IN WATER SUPPLY SYSTEM. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 9(3). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2023/956

Issue

Section

Natural Science and Technology