RESEARCH ON MODIFIED CLAM SHELL TO TREAT PB IN POLLUTED WATER

Authors

 • Duong Thi Minh Hoa University of Agriculture and Forestry
 • Tran Thi Pha Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
 • Hang A Hong Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Chu Thi Xuan Hao Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Nguyen Van Giap Tan Trao University
 • Nguyen Minh Tung Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Ly Thanh Thien Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Ma Thi Diem Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Nguyen Thi Kieu Trang Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Vuong Thi Thu Thao Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Vang A Khai Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam
 • Mang Thi Mây Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2022/748

Keywords:

adsorbent material, modified clam shell, Pb, pollution

Abstract

The research on a modified clamshell to treat Pb in polluted water has shown that the research materials, clam shell powder, cleansed and dried for 12 hours (Control sample) and modified clamshell powder at 400oC, 500oC, 600oC, 700oC, 800oC, 900oC, 1000oC; each material has different characteristics and at 1000oC, CaCO3 is completely decomposed into CaO and possesses the best Pb adsorption capacity. The treatment efficiency of the modified clamshell is maximized at 1000oC and achieves an efficiency of 99.67% with an adsorption capacity of 2,990.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Nguyễn Việt Bách và cộng sự (2021), Nghiên cứu chế tạo hydroxy apatite từ vỏ sò và ứng dụng vào lĩnh vực xử lý môi trường, Tạp Chí Công Thương, Trường Đại Học Cần Thơ

[2] Lê Văn Cát (1999), Cơ sở hóa học và kĩ thuật xử lý nước, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

[3] Lê Văn Cát (2002), Hấp phụ và trao đổi ion trong kĩ thuật xử lý nước thải, NXB Thống kê, Hà Nội.

[4] Nguyễn Ngọc Minh và cộng sự (2020),Tổng hợp các hạt tinh thể hydroxyapatite từ vỏ ngao bằng phương pháp nhiệt, bài báo khoa học, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

[5] Hoàng Nhâm (2002), Hóa học vô cơ, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[6] Ngô Thụy Diễm Trang và cộng sự (2017), Ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên khả năng hấp phụ lân của bột vỏ sò huyết, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ.

[7] Suguru Nakajima, et all (2022), Key particle properties of shells for cadmium chemisorption Department of Applied Sciences, Muroran Institute of Technology, 050-8585, Hokkaido, Japan

Published

2022-07-12

How to Cite

Dương Thị Minh, H., Trần Thị, P., Hảng A, H., Chu Thị Xuân , H., Nguyễn Văn, G., Nguyễn Minh, T., Lý Thanh , T., Ma Thị, D. ., Nguyễn Thị Kiều, T., Vương Thị Thu, T., Vàng A, K., & Màng Thị, M. (2022). RESEARCH ON MODIFIED CLAM SHELL TO TREAT PB IN POLLUTED WATER. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 8(2). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2022/748

Issue

Section

Natural Science and Technology

Most read articles by the same author(s)